Apie mus

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija "Kooperacijos kelias" gyvuoja nuo 2000 metų. Tai savarankiška, ne pelno organizacija, vienijanti Lietuvos žemės ūkio kooperatyvus (kooperatines bendroves, mažąsias bendrijas, užsiimančias žemės ūkio ir/ar su ja susijusia veikla), bendriems jų poreikiams tenkinti ir uždaviniams įgyvendinti. 

 

Asociacijos tikslai, funkcijos ir uždaviniai:
- Vykdyti šalies žemės ūkio vystymo strateginius tikslus atitinkančią kooperacijos plėtrą;
- Atstovauti kooperatyvams santykiuose su valstybės institucijomis, vidaus ir užsienio rinkų partneriais, gauti kvotas savo šakos produkcijai parduoti minimaliomis ribinėmis kainomis ir organizuoti jų vykdymą;
- Ieškoti rinkose kredito išteklių, diegti pažangias gamybos technologijas bei mokslo rekomendacijas, kurios gerokai padidintų darbo našumą, pagerintų produkcijos kokybę bei sumažintų savikainą iki dydžio, leidžiančio konkuruoti pasaulinėje rinkoje;
- Inicijuoti naujų kooperatyvų steigimą, koordinuoti jų veiklą, rengti dalyvavimo rinkose strategiją;
- Rengti seminarus, konferencijas, muges, parodas, ruošti metodines rekomendacijas, informacinius biuletenius Asociacijos ir jos narių veiklos klausimais;
- Organizuoti Asociacijos narių kvalifikacijos kėlimą, mokymą, konsultavimą, stažuotes šalyje ir užsienyje;
- Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos, tarptautinėmis ir kitų šalių analogiškomis organizacijomis, būti jų nare;
- Tarpininkauti užmezgant ryšius su kitais žemės ūkio srityje dirbančiais subjektais, bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba ir kitomis konsultacinėmis tarnybomis;
- Dalyvauti rengiant ir svarstant naujus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų projektus, reglamentuojančius Asociacijos ir jos narių veiklą;
- Kurti duomenų bazes apie žemės ūkio kooperaciją, teikti šiuos duomenis Asociacijos nariams ir institucijoms.

Šiuo metu Asociacija vienija 15 narių - įvairius žemės ūkio sektorius atstovaujančių kooperatyvų ir kooperatinių bendrovių.

Nuo 2004 metų LŽŪKA "Kooperacijos kelias" yra COPA (Europos Sąjungos žemės ūkio organizacijų komiteto) ir COGECA (Europos Sąjungos žemės ūkio kooperatyvų generalinės konfederacijos) nariais. Šios narystės tikslas - siekti Lietuvos žemės ūkio kooperatyvams, žemdirbiams ir kaimo gyventojams palankios Bendrosios žemės ūkio politikos, dalyvauti teisėkūros procesuose bei aktyviai ginti Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų interesus tarptautiniame lygmenyje.